(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Sprawdz-czy-jestes-psychopata-Zbadaj-sie-online...
m***@gmail.com
2013-09-29 12:13:42 UTC
http://www.sfora.pl/Sprawdz-czy-jestes-psychopata-Zbadaj-sie-s60069
<^zazu^>
2013-09-29 17:50:01 UTC
Post by m***@gmail.com
http://www.sfora.pl/Sprawdz-czy-jestes-psychopata-Zbadaj-sie-s60069
00100200100001100000=6 :-P
m***@gmail.com
2013-09-29 18:56:59 UTC
Post by <^zazu^>
Post by m***@gmail.com
http://www.sfora.pl/Sprawdz-czy-jestes-psychopata-Zbadaj-sie-s60069
00100200100001100000=6 :-P
Zalapales się minimalnie ;)
"jeśli zdobyłeś ponad 5 pkt, czyli między 6 a 29 pkt, to przejawiasz cechy psychopatyczne."

Dla kolejnych odważnych treść artykułu i testu:

----------------------------------------------
Sprawdź, czy jesteś psychopatą. Oto 20 objawów:

Badania nad psychopatami pokazują, że ich mózg
zaprogramowane są by nie czuć empatii.

Jak z tłumu wyłowić psychopatę
mat prasowe / American Psycho

Ostatnie badanie 121 więźniów jednego z amerykańskich
zakładów karnych pokazało, że o ile psychopaci stanowią
jedynie 1 proc. społeczeństwa to za kratami jest nim co
czwarty. Oceniano reakcje mózgu osadzonych pokazując im
zdjęcia pokazujące cierpiących ludzi. Gdy proszono by
wyobrazili sobie inne osoby przechodzące poddawane
podobnemu cierpieniu, u psychopatów obszary mózgu
odpowiedzialne za empatię były nieaktywne.

Do wyławiania psychopatów ze społeczeństwa psychiatrzy
wykorzystują test PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised).
Odpowiadając na kolejne 20 pytań każdy może spróbować
samodzielnego badania.

1
Dobrze czujesz siew tłumie?

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

2
Cierpisz na przerost wielkości

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

3
Potrzebujesz ciągłej stymulacji i rozrywki

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

4
Jesteś patologicznym kłamcą

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

5
Jesteś przebiegły, lubisz manipulować ludźmi

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

6
Nie wiesz co to sumienie i wina

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

7
Jesteś osobą płytką emocjonalnie

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

8
Brak ci empatii

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

9
Pasożytujesz na innych

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

10
Nie umiesz się kontrolować

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

11
Jesteś rozwiązły

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

12
Nie masz realnych planów na przyszłość

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

13
Jesteś impulsywny

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

14
Jesteś nieodpowiedzialny

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

15
Nie umiesz brać odpowiedzialności za swoje czyny

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

16
Masz za sobą kilka krótkich małżeństw

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

17
W młodości łamałeś prawo

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

18
Cofnęliby cię ze zwolnienia warunkowego

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

19
Nie masz szacunku do władzy

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

20
Zrobisz wszystko by osiągnąć swój cel

Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty


Teraz policz punkty. Jeśli uzbierałeś co najmniej 5 pkt, to
wszystko z tobą w porządku. Jednak, jeśli zdobyłeś ponad 5 pkt
czyli między 6 a 29 pkt, to przejawiasz cechy psychopatyczne.
Z pewnością możesz się uważać za prawdziwego psychopatę
mając między 30 a 40 punktów.
Chiron
2013-09-29 19:08:18 UTC
U�ytkownik <***@gmail.com> napisa� w wiadomo�ci news:9cf436ef-2a6e-4084-9489-***@googlegroups.com...
W dniu niedziela, 29 wrze¶nia 2013 19:50:01 UTC+2 u¿ytkownik <^zazu^>
Post by <^zazu^>
Post by m***@gmail.com
http://www.sfora.pl/Sprawdz-czy-jestes-psychopata-Zbadaj-sie-s60069
00100200100001100000=6 :-P
Zalapales siê minimalnie ;)
"je¶li zdoby³e¶ ponad 5 pkt, czyli miêdzy 6 a 29 pkt, to przejawiasz cechy
psychopatyczne."

Dla kolejnych odwa¿nych tre¶æ artyku³u i testu:

----------------------------------------------
SprawdŒ, czy jeste¶ psychopat±. Oto 20 objawów:

Badania nad psychopatami pokazuj±, ¿e ich mózg
zaprogramowane s± by nie czuæ empatii.

Jak z t³umu wy³owiæ psychopatê
mat prasowe / American Psycho

Ostatnie badanie 121 wiêŒniów jednego z amerykañskich
zak³adów karnych pokaza³o, ¿e o ile psychopaci stanowi±
jedynie 1 proc. spo³eczeñstwa to za kratami jest nim co
czwarty. Oceniano reakcje mózgu osadzonych pokazuj±c im
zdjêcia pokazuj±ce cierpi±cych ludzi. Gdy proszono by
wyobrazili sobie inne osoby przechodz±ce poddawane
podobnemu cierpieniu, u psychopatów obszary mózgu
odpowiedzialne za empatiê by³y nieaktywne.

Do wy³awiania psychopatów ze spo³eczeñstwa psychiatrzy
wykorzystuj± test PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised).
Odpowiadaj±c na kolejne 20 pytañ ka¿dy mo¿e spróbowaæ
samodzielnego badania.

1
Dobrze czujesz siew t³umie?

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

2
Cierpisz na przerost wielko¶ci

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

3
Potrzebujesz ci±g³ej stymulacji i rozrywki

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

4
Jeste¶ patologicznym k³amc±

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

5
Jeste¶ przebieg³y, lubisz manipulowaæ ludŒmi

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

6
Nie wiesz co to sumienie i wina

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

7
Jeste¶ osob± p³ytk± emocjonalnie

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

8
Brak ci empatii

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

9
Paso¿ytujesz na innych

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

10
Nie umiesz siê kontrolowaæ

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

11
Jeste¶ rozwi±z³y

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

12
Nie masz realnych planów na przysz³o¶æ

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

13
Jeste¶ impulsywny

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

14
Jeste¶ nieodpowiedzialny

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

15
Nie umiesz braæ odpowiedzialno¶ci za swoje czyny

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

16
Masz za sob± kilka krótkich ma³¿eñstw

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

17
W m³odo¶ci ³ama³e¶ prawo

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

18
Cofnêliby ciê ze zwolnienia warunkowego

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

19
Nie masz szacunku do w³adzy

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty

20
Zrobisz wszystko by osi±gn±æ swój cel

Nie: 0 punktów
Trochê: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty


Teraz policz punkty. Je¶li uzbiera³e¶ co najmniej 5 pkt, to
wszystko z tob± w porz±dku. Jednak, je¶li zdoby³e¶ ponad 5 pkt
czyli miêdzy 6 a 29 pkt, to przejawiasz cechy psychopatyczne.
Z pewno¶ci± mo¿esz siê uwa¿aæ za prawdziwego psychopatê
maj±c miêdzy 30 a 40 punktów.

=======================================

Pod warunkiem wszak¿e, ¿e na wszystkie pytania odpowiedzia³e¶ uczciwie- jak
to maj± w zwyczaju psychopaci:-)

--

Chiron
m***@gmail.com
2013-09-29 19:23:14 UTC
W dniu niedziela, 29 września 2013 19:50:01 UTC+2 użytkownik <^zazu^>
Post by <^zazu^>
Post by m***@gmail.com
http://www.sfora.pl/Sprawdz-czy-jestes-psychopata-Zbadaj-sie-s60069
00100200100001100000=6 :-P
Zalapales się minimalnie ;)
"jeśli zdobyłeś ponad 5 pkt, czyli między 6 a 29 pkt, to przejawiasz cechy
psychopatyczne."
----------------------------------------------
Badania nad psychopatami pokazują, że ich mózg
zaprogramowane są by nie czuć empatii.
Jak z tłumu wyłowić psychopatę
mat prasowe / American Psycho
Ostatnie badanie 121 więźniów jednego z amerykańskich
zakładów karnych pokazało, że o ile psychopaci stanowią
jedynie 1 proc. społeczeństwa to za kratami jest nim co
czwarty. Oceniano reakcje mózgu osadzonych pokazując im
zdjęcia pokazujące cierpiących ludzi. Gdy proszono by
wyobrazili sobie inne osoby przechodzące poddawane
podobnemu cierpieniu, u psychopatów obszary mózgu
odpowiedzialne za empatię były nieaktywne.
Do wyławiania psychopatów ze społeczeństwa psychiatrzy
wykorzystują test PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised).
Odpowiadając na kolejne 20 pytań każdy może spróbować
samodzielnego badania.
1
Dobrze czujesz siew tłumie?
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
2
Cierpisz na przerost wielkości
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
3
Potrzebujesz ciągłej stymulacji i rozrywki
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
4
Jesteś patologicznym kłamcą
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
5
Jesteś przebiegły, lubisz manipulować ludźmi
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
6
Nie wiesz co to sumienie i wina
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
7
Jesteś osobą płytką emocjonalnie
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
8
Brak ci empatii
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
9
Pasożytujesz na innych
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
10
Nie umiesz się kontrolować
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
11
Jesteś rozwiązły
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
12
Nie masz realnych planów na przyszłość
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
13
Jesteś impulsywny
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
14
Jesteś nieodpowiedzialny
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
15
Nie umiesz brać odpowiedzialności za swoje czyny
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
16
Masz za sobą kilka krótkich małżeństw
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
17
W młodości łamałeś prawo
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
18
Cofnęliby cię ze zwolnienia warunkowego
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
19
Nie masz szacunku do władzy
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
20
Zrobisz wszystko by osiągnąć swój cel
Nie: 0 punktów
Trochę: 1 punkt
Absolutnie tak: 2 punkty
Teraz policz punkty. Jeśli uzbierałeś co najmniej 5 pkt, to
wszystko z tobą w porządku. Jednak, jeśli zdobyłeś ponad 5 pkt
czyli między 6 a 29 pkt, to przejawiasz cechy psychopatyczne.
Z pewnością możesz się uważać za prawdziwego psychopatę
mając między 30 a 40 punktów.
=======================================
Pod warunkiem wszakże, że na wszystkie pytania odpowiedziałeś uczciwie- jak
to mają w zwyczaju psychopaci:-)
Bingo! ;)

Wniosek:
psychopata nigdy nie zdezawuuje sam siebie publicznie
samodiagnozę wykorzysta zaś do udoskonalenia maski:

http://quantumfuture.net/pl/psyhopath.html
http://quantumfuture.net/pl/psychopath_2.html
<^zazu^>
2013-09-29 19:40:05 UTC
Post by m***@gmail.com
psychopata nigdy nie zdezawuuje sam siebie publicznie
czyli jestem psychopatka ? :)))))))))))))))
Post by m***@gmail.com
http://quantumfuture.net/pl/psyhopath.html
http://quantumfuture.net/pl/psychopath_2.html
to juz dawno temu przetrawilam
Chiron
2013-09-29 20:53:33 UTC
Post by Chiron
W dniu niedziela, 29 wrze¶nia 2013 19:50:01 UTC+2 u¿ytkownik <^zazu^>
Post by m***@gmail.com
http://www.sfora.pl/Sprawdz-czy-jestes-psychopata-Zbadaj-sie-s60069
Teraz policz punkty. Je¶li uzbiera³e¶ co najmniej 5 pkt, to
wszystko z tob± w porz±dku. Jednak, je¶li zdoby³e¶ ponad 5 pkt
czyli miêdzy 6 a 29 pkt, to przejawiasz cechy psychopatyczne.
Z pewno¶ci± mo¿esz siê uwa¿aæ za prawdziwego psychopatê
maj±c miêdzy 30 a 40 punktów.
=======================================
Pod warunkiem wszak¿e, ¿e na wszystkie pytania odpowiedzia³e¶ uczciwie- jak
to maj± w zwyczaju psychopaci:-)
Bingo! ;)

Wniosek:
psychopata nigdy nie zdezawuuje sam siebie publicznie
samodiagnozê wykorzysta za¶ do udoskonalenia maski:

http://quantumfuture.net/pl/psyhopath.html
http://quantumfuture.net/pl/psychopath_2.html

========================================

Ale¿ to ju¿ dawno wiadomo- testy siê uk³ada w taki sposób tylko w
czasopismach dla pensjonarek:-)
Mój kumpel pisa³ pracê na temat tworzenia testów statystycznych. Polega³o to
na tym, ¿e stawiano problem: np: czy osoba rozwi±zuj±ca ten test ma
konkretnie takie a takie cechy. Nastêpnie- szukano takich ludzi (im wiêcej,
tym statystycznie lepiej) i dawano im do rozwi±zania ró¿ne testy- nastêpnie
szukaj±c wspólnych cech w rozwi±zaniach. No i uk³adano test, który sk³ada³
siê z czê¶ci wspólnej tamtych testów- i to by³ test pomagaj±cy znaleŒæ ludzi
o po¿±danych cechach.

--

Chiron
Ghost
2013-09-30 05:43:24 UTC
Mój kumpel pisał pracę na temat tworzenia testów statystycznych. Polegało
to na tym, że stawiano problem: np: czy osoba rozwiązująca ten test ma
konkretnie takie a takie cechy. Następnie- szukano takich ludzi (im
więcej, tym statystycznie lepiej) i dawano im do rozwiązania różne testy-
następnie szukając wspólnych cech w rozwiązaniach. No i układano test,
który składał się z części wspólnej tamtych testów- i to był test
pomagający znaleźć ludzi o pożądanych cechach.
A to dobrze czy zle?
Chiron
2013-09-30 07:18:18 UTC
Post by Ghost
Post by Chiron
Mój kumpel pisa³ pracê na temat tworzenia testów statystycznych. Polega³o
to na tym, ¿e stawiano problem: np: czy osoba rozwi±zuj±ca ten test ma
konkretnie takie a takie cechy. Nastêpnie- szukano takich ludzi (im
wiêcej, tym statystycznie lepiej) i dawano im do rozwi±zania ró¿ne testy-
nastêpnie szukaj±c wspólnych cech w rozwi±zaniach. No i uk³adano test,
który sk³ada³ siê z czê¶ci wspólnej tamtych testów- i to by³ test
pomagaj±cy znaleŒæ ludzi o po¿±danych cechach.
A to dobrze czy zle?
No w³a¶nie. A bez tego, ¿eby Ci kto¶ okre¶li³, co jest dobre a co z³e- nie
dasz rady? Dyskusja powinna polegaæ na argumentach, przedstawianiu
stanowiska. A ka¿dy przynajmniej powinien mieæ swoje poczucie dobra i umieæ
co¶ oceniæ. Poza tym- czy wszystko trzeba oceniaæ jako dobre lub z³e? Ot- po
prostu opracowa³ testy w takim systemie. Nie on ten system wymy¶li³. Testy
jak testy. Praktyka weryfikuje ich skuteczno¶æ.

--

Chiron
Ghost
2013-09-30 07:42:02 UTC
Post by Ghost
Mój kumpel pisał pracę na temat tworzenia testów statystycznych.
Polegało to na tym, że stawiano problem: np: czy osoba rozwiązująca ten
test ma konkretnie takie a takie cechy. Następnie- szukano takich ludzi
(im więcej, tym statystycznie lepiej) i dawano im do rozwiązania różne
testy- następnie szukając wspólnych cech w rozwiązaniach. No i układano
test, który składał się z części wspólnej tamtych testów- i to był test
pomagający znaleźć ludzi o pożądanych cechach.
A to dobrze czy zle?
No właśnie. A bez tego, żeby Ci ktoś określił, co jest dobre a co złe- nie
dasz rady?
Zasugerowales, ze pytanie o cudza opinie jest dla Ciebie tym samym co
nieumiejetnosc wyrobienia wlasnej, dlaczego cos takiego napisales?
Dyskusja powinna polegać na argumentach, przedstawianiu stanowiska. A
każdy przynajmniej powinien mieć swoje poczucie dobra i umieć coś ocenić.
Poza tym- czy wszystko trzeba oceniać jako dobre lub złe? Ot- po prostu
opracował testy w takim systemie. Nie on ten system wymyślił. Testy jak
testy. Praktyka weryfikuje ich skuteczność.
Nie potrafisz na _zadne_ pytanie odpowiedziec, bez krecania?

Pytanie jest bardzo proste - lopatologicznie: czy uwazasz, ze taka
metodologia tworzenia testow jest twoim zdaniem poprawna?

Manipulowanie oczywistym w tym konteksice zakresem znaczeniowym slowa
"dobrze" (tutaj:poprawnie), poprzez calkowicie bez zwiazku przenoszenie
kontekstu (dobro/zlo), to jakas ko(s)miczna manipulacja.
Juz zaczynam miec 100% pewnosc, ty sie zwyczajnie boisz odpowiadaic tak-tak,
nie-nie.

Pytanie - dlaczego?
Chiron
2013-09-30 07:56:33 UTC
Post by Ghost
Post by Chiron
Post by Ghost
Post by Chiron
Mój kumpel pisa³ pracê na temat tworzenia testów statystycznych.
Polega³o to na tym, ¿e stawiano problem: np: czy osoba rozwi±zuj±ca ten
test ma konkretnie takie a takie cechy. Nastêpnie- szukano takich ludzi
(im wiêcej, tym statystycznie lepiej) i dawano im do rozwi±zania ró¿ne
testy- nastêpnie szukaj±c wspólnych cech w rozwi±zaniach. No i uk³adano
test, który sk³ada³ siê z czê¶ci wspólnej tamtych testów- i to by³ test
pomagaj±cy znaleŒæ ludzi o po¿±danych cechach.
A to dobrze czy zle?
No w³a¶nie. A bez tego, ¿eby Ci kto¶ okre¶li³, co jest dobre a co z³e-
nie dasz rady?
Zasugerowales, ze pytanie o cudza opinie jest dla Ciebie tym samym co
nieumiejetnosc wyrobienia wlasnej, dlaczego cos takiego napisales?
Ty nie pytasz o moj± opiniê- pytasz dopiero poni¿ej. Chcesz, ¿ebym okre¶li³,
czy to dobre czy z³e. To jednak ZUPE£NIE co innego, prawda?
Post by Ghost
Post by Chiron
Dyskusja powinna polegaæ na argumentach, przedstawianiu stanowiska. A
ka¿dy przynajmniej powinien mieæ swoje poczucie dobra i umieæ co¶ oceniæ.
Poza tym- czy wszystko trzeba oceniaæ jako dobre lub z³e? Ot- po prostu
opracowa³ testy w takim systemie. Nie on ten system wymy¶li³. Testy jak
testy. Praktyka weryfikuje ich skuteczno¶æ.
Nie potrafisz na _zadne_ pytanie odpowiedziec, bez krecania?
Pytanie jest bardzo proste - lopatologicznie: czy uwazasz, ze taka
metodologia tworzenia testow jest twoim zdaniem poprawna?
To jest pytanie. Zgoda. Jak pytasz, tak Ci odpowiadam. Pytasz czy cos jest
dobre czy z³e- no to Ci odpowiadam: nie wszystko trzeba cechowaæ w ten
sposób. Pytasz, czy taka metoda jest poprawna? Uwa¿am, ¿e w po³±czeniu z
innymi badaniami- mo¿e rzeczywi¶cie wyselekcjonowaæ odpowiednich (z danego
punktu widzenia) ludzi. Konkretnie by³ to test, ktory mia³ wychwyciæ
osobowo¶ci introwertyczne. Wytypowano studentów- których uznano za
introwertyków- takich "typowych". Potem dano im do rozwi±zania szereg
ró¿nych testów. Poszukano zadañ, które by³y rozwi±zane w ten sam (bardzo
podobny) sposób- i z nih utworzono osobny test. Nastêpnie wytypowano grupê
losow± studentów, którym dano ten test ¿eby siê przekonaæ, czy rzeczywi¶cie
wychwytuje on introwertyków. B³±d podstawowy- to IMO ilo¶æ badanych (prace
prowadzone za kasê Uniwersytetu £ódzkiego). My¶lê, ze powinno siê pocz±tkowe
testy daæ np 1000 ludzi uznanych za introwertyków, a potem wylosowaæ 1000
dowolnych osób ¿eby rozwi±za³y ten test- i sprawdziæ zgodno¶æ. Nie
dysponowali takim bud¿etem:-).
Uwa¿am, ¿e gdyby po przetestowaniu na takiej liczbie osób okaza³o siê, ¿e
zbie¿no¶ci rozwi±zania testów rzeczywi¶cie wskaza³y na osoby introwertyczne-
to taki test w po³±czeniu z innymi mo¿na by stosowaæ do poszukiwania osób
introwertycznych. Oczywi¶cie- na koniec powinna byæ jeszcze rozmowa z tak±
osob±.
Post by Ghost
Manipulowanie oczywistym w tym konteksice zakresem znaczeniowym slowa
"dobrze" (tutaj:poprawnie), poprzez calkowicie bez zwiazku przenoszenie
kontekstu (dobro/zlo), to jakas ko(s)miczna manipulacja.
Juz zaczynam miec 100% pewnosc, ty sie zwyczajnie boisz odpowiadaic
tak-tak, nie-nie.
Pytanie - dlaczego?
Postaraj siê konkretnie zadawaæ pytania. Zauwa¿, ¿e literalnie rzecz
ujmuj±c- tu jest problem. Zada³e¶ nieporawnie- to przeredaguje. To nie jest
czepianie siês³ów. Po prostu- jak nie bêdziesz sieprecyzyjnie wyra¿a³- to
nie licz na zrozumiennie. To dotyczy ka¿dego. Owszem- kto¶, kto Ciê zna-
mo¿e zak³adaæ, ¿e Ty mia³e¶ na my¶li to czy tamto. No ale pozostali?

--

Chiron
Ikselka
2013-09-30 08:11:42 UTC
No właśnie. A bez tego, żeby Ci ktoś określił, co jest dobre a co złe- nie
dasz rady?
Bingo!
Ghost
2013-09-30 09:22:14 UTC
Post by Ghost
Pytanie - dlaczego?
Zadałeś nieporawnie- to przeredaguje. To nie jest czepianie sięsłów.
Jest. Rzniesz glupa jak malo kto.
Chiron
2013-09-30 13:13:42 UTC
Post by Ghost
Post by Ghost
Pytanie - dlaczego?
Zada³e¶ nieporawnie- to przeredaguje. To nie jest czepianie siês³ów.
Jest. Rzniesz glupa jak malo kto.
Ghost- ja siê po prostu poddajê. Odowiedzia³em Ci jak potrafi³em najlepiej.
Uwa¿am, ¿e wyczerpuj±co. I z ca³± pewno¶ci±- na temat. Wyci±³e¶ wszystko- i
wypisujesz znów jakie¶ swoje wymys³y. Naprawdê, próbowa³em. Czujê siê
fatalnie po próbie nawi±zania relacji z Tob±. Musze siê zregenerowaæ.
Znaczy- wracasz do KF- i proponujê Ci mnie umie¶ciæ w swoim.

--

Chiron
Ghost
2013-09-30 14:38:53 UTC
Post by Ghost
Post by Ghost
Pytanie - dlaczego?
Zadałeś nieporawnie- to przeredaguje. To nie jest czepianie sięsłów.
Jest. Rzniesz glupa jak malo kto.
Ghost- ja się po prostu poddaję.
Cale szczescie, bo juz myslalem, ze bedziesz nadal dowodzil, ze gdy ciebie
pytam "A to dobrze czy zle?", to nie pytam ciebie tylko oczekuje podania
prawdy objawionej, w ktora pragne uwierzyc i, ze w goole pytanie kogokolwiek
o cokolwiek nie jest pytaniem o jego wiedze/opinie na dany temat tylko cos
innego. A takze, ze odpowiedzi i opinie wyglaszane przez poszczegolne osoby
sa prawdami natchnionymi, a nie ich opiniami.

Dlaczego nie dziwi mnie taki, a nie inny oglad "rzeczywistosci", jaki
prezentujesz?

BTW: Idioto.
Ikselka
2013-09-30 14:57:01 UTC
Post by Ghost
Post by Ghost
Rzniesz glupa
BTW: Idioto.
Daj tego więcej!
m***@gmail.com
2013-09-30 16:13:53 UTC
Post by Ikselka
Post by Ghost
Post by Ghost
Rzniesz glupa
BTW: Idioto.
Daj tego więcej!
Namawiasz do czynów karalnych.
Na to też są paragrafy...
Ikselka
2013-09-30 18:52:33 UTC
Post by m***@gmail.com
Post by Ikselka
Post by Ghost
Post by Ghost
Rzniesz glupa
BTW: Idioto.
Daj tego więcej!
Namawiasz do czynów karalnych.
Na to też są paragrafy...
Chyba Cie pogięło. czytaj wątek :->
m***@gmail.com
2013-10-01 06:34:18 UTC
Post by m***@gmail.com
W dniu niedziela, 29 września 2013 19:50:01 UTC+2 użytkownik <^zazu^>
Post by m***@gmail.com
http://www.sfora.pl/Sprawdz-czy-jestes-psychopata-Zbadaj-sie-s60069
Teraz policz punkty. Jeśli uzbierałeś co najmniej 5 pkt, to
wszystko z tobą w porządku. Jednak, jeśli zdobyłeś ponad 5 pkt
czyli między 6 a 29 pkt, to przejawiasz cechy psychopatyczne.
Z pewnością możesz się uważać za prawdziwego psychopatę
mając między 30 a 40 punktów.
=======================================
Pod warunkiem wszakże, że na wszystkie pytania odpowiedziałeś uczciwie-
jak
to mają w zwyczaju psychopaci:-)
Bingo! ;)
psychopata nigdy nie zdezawuuje sam siebie publicznie
http://quantumfuture.net/pl/psyhopath.html
http://quantumfuture.net/pl/psychopath_2.html
========================================
Ależ to już dawno wiadomo- testy się układa w taki sposób tylko w
czasopismach dla pensjonarek:-)
Ot metoda na szerzenie swiadomosci -nie tylko w temacie psychopatii-
wśród grupy docelowej najwyższego ryzyka (stania się ofiarami psychopatów) czyli w srodowisku -za przeproszeniem- "blond-kretynek" ;)
m***@gmail.com
2013-10-01 06:36:22 UTC
Post by Ikselka
Post by m***@gmail.com
Post by Ikselka
Post by Ghost
Post by Ghost
Rzniesz glupa
BTW: Idioto.
Daj tego więcej!
Namawiasz do czynów karalnych.
Na to też są paragrafy...
Chyba Cie pogięło. czytaj wątek :->
j.w:

"-Rzniesz glupa
-BTW: Idioto.
-Daj tego więcej!"

Następna strona >
Strona 1 z 3